Clouds
Budowanie społeczeństwa włączającego
- Wybory europejskie - 6-9 czerwca 

Opowiadamy się za społeczeństwem antydyskryminacyjnym, w którym każdy, bez względu na płeć lub orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne lub religię, może prowadzić godne i satysfakcjonujące życie

CO OSIĄGNĘLIŚMY DLA CIEBIE

PE ogłasza UE „strefą wolności dla osób LGBTIQ”

Większa równowaga płci w zarządach spółek i większa równość płci w podejmowaniu decyzji korporacyjnych

Wyraźna obrona zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych w UE oraz podjęcie środków w celu zwalczania cyberprzemocy

Przyjęcie planu działania PE na rzecz równouprawnienia płci

Skuteczne wysunięcie perspektywy feministycznej na pierwszy plan polityki zagranicznej

Wzmocnienie środków integracyjnych w programie Erasmus+

Europejska karta niepełnosprawności

Dyrektywy w sprawie organów ds. równości, która po raz pierwszy ustanawia prawnie wiążące wspólne standardy funkcjonowania i kompetencji organów ds. równości na szczeblu UE. Jest to ważny krok w kierunku lepszego wdrożenia unijnych przepisów dotyczących równego traktowania i zapewnienia, że nasze społeczeństwa staną się bardziej równe.

WCIĄŻ WALCZYMY O

Kontynuowanie niestrudzonej walki z wszelkimi formami dyskryminacji i nienawiści

Dobronę prawa do protestu i walkę z kryminalizacją aktywistów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Wspieranie samostanowienia i autonomii cielesnej poprzez zagwarantowanie dostępu do prawnego uznania płci, opieki zdrowotnej dla osób transpłciowych i antykoncepcji

zagwarantowanie dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji oraz uznanie praw seksualnych i reprodukcyjnych za prawa podstawowe

położenie kresu przemocy wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie oraz zwiększenie wsparcia dla ofiar

upewnienie się, że kobiety i mężczyźni otrzymują takie samo wynagrodzenie za taką samą pracę

Wyślij sobie przypomnienie!