Clouds
Sprawiedliwość społeczna dla wszystkich
- Wybory europejskie - 6-9 czerwca 

Chcemy społeczeństwa, w którym solidarność zwycięża nad indywidualizmem, które dba o wszystkich i chroni ludzi w trudnej sytuacji, a gospodarka służy ludziom

CO OSIĄGNĘLIŚMY DLA CIEBIE

ZAPEWNIENIE SOLIDARNOŚCI GOSPODARCZEJ W OBLICZU WIELOKRYZYSU

 • Next Generation EU/RRF – wspólne gromadzenie funduszy w celu sprostania wspólnym wyzwaniom związanym z pandemią COVID-19 i (poprzez RepowerEU) transformacją energetyczną
 • Społeczny fundusz klimatyczny – bezpośrednie wsparcie i inwestycje w celu zapewnienia wszystkim możliwości korzystania z czystej energii i efektywności energetycznej
 • Fundusz sprawiedliwej transformacji – wspieranie przejścia pracowników z regionów intensywnie wykorzystujących paliwa kopalne do sektora zorientowanego na przyszłość

ZAPEWNIENIE, ŻE ULTRABOGACI LUDZIE I FIRMY ZAPŁACĄ SPRAWIEDLIWY PODATEK NA RZECZ WYZWAŃ, PRZED KTÓRYMI WSZYSCY STOIMY

 • Skuteczna kampania na rzecz minimalnej 15% stawki podatku od osób prawnych
 • Upewnienie się, że organy zajmujące się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy mają uprawnienia i informacje do odzyskiwania zysków z przestępstw.

GODNE MIEJSCA PRACY I ODPOWIEDNIE DOCHODY

 • Płaca minimalnapowstrzymanie wyścigu na dno prowadzącego do płac, które nie pokrywają rachunków i promowanie siły przetargowej związków zawodowych.
 • Przejrzystość wynagrodzeń – naciskanie na firmy, aby płaciły w oparciu o rolę i odpowiedzialność, a nie płeć lub inne nieistotne atrybuty.
 • Pracownicy platformowi – upewnienie się, że pracownicy ci mają taką samą ochronę jak wszyscy inni
 • Uzyskanie poparcia PE dla naszego apelu do Komisji o dyrektywę w sprawie dochodu minimalnego – zapewnienie każdemu środków dostępu do podstawowych towarów i usług, nawet jeśli nie może pracować

DOMY DLA WSZYSTKICH

 • Mieszkalnictwo: platformy wynajmu krótkoterminowego, takie jak Airbnb, muszą udostępniać więcej danych, aby umożliwić miastom w całej Europie ochronę najemców długoterminowych
 • Bezdomność: platforma na rzecz walki z bezdomnością i wezwanie do wyeliminowania bezdomności do 2030 r

WALKA Z GREENWASHINGIEM

 • Prawo do naprawy Ty decydujesz, kto naprawi Twoje urządzenia
 • Zielone oświadczenia – zapewnienie prawdziwego wyboru w oparciu o weryfikowalne informacje o produktach sprzedawanych jako zrównoważone

MŁODZIEŻ

 • Erasmus+: zapewnić studentom z mniej uprzywilejowanych środowisk możliwość studiowania za granicą bez trudności finansowych
 • Poparcie PE dla naszego apelu do Komisji o zakaz bezpłatnych staży

ZDROWIE

 • Azbest, czynniki rakotwórcze i mutagenne w miejscu pracy – zapewnienie bezpiecznych limitów opartych na nauce w celu ochrony pracowników
 • Potrojenie budżetu UE na wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej i zwiększenie odporności na transgraniczne sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem
 • Znaczne zwiększenie finansowania badań medycznych w ramach unijnego programu Horyzont

WCIĄŻ WALCZYMY O

Minimalne standardy ochrony organizacji społeczeństwa obywatelskiego we wszystkich państwach członkowskich UE

Ogólnounijny dochód minimalny wystarczający do utrzymania ludzi z dala od ubóstwa, niezależnie od tego, czy pracują, czy nie

Stałe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w celu ochrony pracowników w czasach kryzysu gospodarczego

Położenie kresu eksplozji czynszów, inwestowanie w przystępne cenowo i publiczne budownictwo mieszkaniowe oraz wspieranie kontroli czynszów tam, gdzie jest to konieczne w celu ochrony najemców

Umożliwienie młodym ludziom samodzielnego startu w życie dzięki przystępnym cenowo domom i wszystkim warunkom niezbędnym do samodzielnego życia

Prawa związków zawodowych i ich zasadnicza demokratyczna rola.

Poprawa warunków pracy i upewnienie się, że zielona transformacja nie pozostawi żadnego pracownika w tyle

Uznanie pracowników platformowych za pracowników i zakaz bezpłatnych staży

Minimalny podatek od zysków kapitałowych i ogólnounijny podatek od majątku

Położenie kresu unikaniu opodatkowania przez międzynarodowe korporacje

Wyślij sobie przypomnienie!