Clouds
- Wybory europejskie - 6-9 czerwca 

osiągnięcia

zobowiązania

CO OSIĄGNĘLIŚMY DLA CIEBIE

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD NA RZECZ RATOWANIA NASZEGO KLIMATU

 • Wprowadzenie Europy na ścieżkę do społeczeństwa neutralnego dla klimatu i o zerowym poziomie zanieczyszczeń, nie pozostawiając nikogo w tyle, poprzez naciskanie na Komisję Europejską w celu przyjęcia Europejskiego Zielonego Ładu, planu dla Europy w celu rozwiązania podwójnego kryzysu związanego z klimatem, różnorodnością biologiczną i zanieczyszczeniem
 • Zwiększenie udziału energii odnawialnej do 45% do 2030 roku. Pomoże to obniżyć rachunki za energię dla konsumentów i zmniejszyć naszą zależność od Putina i innych zagranicznych autokratów.
 • Nowy Społeczny Fundusz Klimatyczny, który pomoże ludziom obniżyć rachunki za energię, wyremontować domy i wesprzeć dostępny transport publiczny
 • Nowe prawo UE mające na celu przyspieszenie renowacji budynków w Europie
 • Nowa naukowa rada doradcza sprawdzająca wpływ przyszłych przepisów UE na klimat
 • Unijny rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla został wzmocniony, aby upewnić się, że sektory przemysłu i energetyki płacą za swoje emisje. Oba sektory powinny być w pełni zdekarbonizowane do 2039 r
 • Nowe prawo UE mające na celu ograniczenie emisji metanu z sektora energetycznego. Metan jest nawet bardziej niebezpieczny niż CO2 w krótkim okresie i jest obecnie odpowiedzialny za jedną trzecią globalnego ocieplenia
 • Nowe prawo UE mające na celu stopniowe wycofywanie super silnych gazów cieplarnianych (F-gazów), które są wykorzystywane w lodówkach, klimatyzacji lub pompach ciepła

OCHRONA PRZYRODY

 • Ustawa o regeneracji przyrody w celu ochrony i odtworzenia zasobów przyrodniczych poprzez zapewnienie, że co najmniej 20% powierzchni lądowej i morskiej UE zostanie przywrócone do pierwotnego stanu natury do 2030 r
 • Sankcje karne dla sprawców przestępstw przeciwko środowisku
 • Nowe prawo UE zapewniające, że importowane produkty nie powodują wylesiania w żadnym miejscu na świecie
 • Komisja przedstawiła dwa wnioski mające na celu poprawę stanu gleb UE i odporności lasów UE. Unijna ustawa o zdrowiu gleby i unijna ustawa o monitorowaniu lasów będą negocjowane przez Parlament i Radę po wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • Wnieśliśmy oskarżenia przeciwko konserwatystom i liberałom, aby zmienić błędną politykę rolną UE

ZMNIEJSZENIE NASZEGO ŚLADU EKOLOGICZNEGO

 • Nowe prawo UE do walki z greenwashingiem w odniesieniu do produktów wprowadzanych na rynek UE
 • Nowe prawo do naprawy urządzeń w celu zapewnienia łatwego i przystępnego cenowo dostępu do części zamiennych, tak, aby nie trzeba było wyrzucać urządzeń za każdym razem, gdy się zepsują
 • Unijny podatek graniczny od emisji dwutlenku węgla u źródła w celu obniżenia emisyjności importu stali, cementu, aluminium i nawozów
 • Zaprzestanie eksportu odpadów z tworzyw sztucznych z UE do krajów trzecich
 • Nowe prawo UE gwarantujące, że produkty wprowadzane na rynek UE nie spowodowały wylesiania przy ich produkcji

DEKARBONIZACJA TRANSPORTU

 • Od 1 stycznia 2024 r. branża żeglugowa zaczęła płacić za swoje emisje. Transport morski będzie również podlegał nowym celom w zakresie emisji
 • Wszystkie nowe samochody osobowe, dostawcze i autobusy wprowadzane na rynek UE po 2035 r. będą bezemisyjne, a praktycznie wszystkie nowe ciężarówki do 2040 r
 • Nowe prawo UE mające na celu przyspieszenie wdrażania stacji ładowania elektrycznego w całej Europie
 • Nowe prawo UE mające na celu zmniejszenie wpływu baterii stosowanych w e-mobilności na środowisko, w szczególności poprzez zwiększenie możliwości recyklingu baterii i ich komponentów

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

 • Uzyskaliśmy utworzenie komisji śledczej do zbadania przypadków okrucieństwa podczas transportu zwierząt w Europie. W następstwie tego dochodzenia Komisja zaproponowała nowe przepisy mające na celu ochronę dobrostanu zwierząt podczas transportu. Propozycja ta będzie negocjowana po wyborach w UE

WCIĄŻ WALCZYMY O

Ogromny plan inwestycyjny o wartości co najmniej 200 miliardów euro rocznie w celu ochrony ludzi i zasobów naturalnych planety

Unia Europejska bez zanieczyszczeń, z oddychającym powietrzem, czystą wodą i towarami konsumpcyjnymi wolnymi od toksyn

Przywrócenie natury i odbudowa cennych ekosystemów, które są obecnie zagrożone

Zbudowanie w 100% odnawialnego systemu energetycznego do 2040 r., który będzie chronił klimat i stworzy dwa miliony nowych miejsc pracy

Przeznaczenie jednej trzeciej budżetu UE na rolnictwo przemysłowe i inwestowanie w zrównoważone rol nictwo

Zwiększenie dostępności zdrowej żywności po uczciwych cenach zarówno dla konsumentów, jak i producentów

Utrzymanie niebezpiecznych pestycydów, takich jak glifosat, z dala od naszych pól

Tworzenie milionów dobrych miejsc pracy w sektorach takich jak budownictwo, energetyka i transport

Zakończenie spekulacji żywnością, która zmusza ludzi do głodu, podczas gdy handlowcy osiągają rekordowe zyski

Rozszerzenie transportu publicznego i obniżenie cen biletów

Wycofanie wszystkich dotacji na paliwa kopalne od 2025 r.

Inwestowanie w izolację domów

Dobrostan zwierząt i domaganie się zakończenia praktyk wyzysku

Osiągnięcia

Zobowiązania

CO OSIĄGNĘLIŚMY DLA CIEBIE

Przyjęcie rezolucji w sprawie dochodu minimalnego, której byliśmy sprawozdawcami, wzywającej do przyjęcia dyrektywy w sprawie dochodu minimalnego (zob. stanowisko GreensEFA)

Przyjęcie Przejrzystości Wynagrodzeń, która zmusi pracodawców do upublicznienia informacji o wynagrodzeniach swoich pracowników i ustanowienia kryteriów określania poziomów wynagrodzeń bez uprzedzeń ze względu na płe

Ustanowienie Społecznego Funduszu Klimatycznego, przyczyniającego się do zwalczania ubóstwa energetycznego i transportowego poprzez bezpośrednie wsparcie dochodu i długoterminowe inwestycje

Dyrektywa o pracownikach platformowych: udało nam się przyjąć zdecydowane stanowisko Parlamentu, aby pomóc położyć kres fikcyjnemu samozatrudnieniu i zapewnić godną pracę milionom pracowników platformowych

Wezwanie do wprowadzenia zakazu odłączania od sieci (w deklaracji z Porto)

Utworzenie Europejskiej Platformy na rzecz Walki z Bezdomnością stało się rzeczywistością dzięki pracy naszej grupy, wraz ze zobowiązaniem do położenia kresu bezdomności do 2030 r

Obowiązkowe cele budżetowe w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej oraz inicjatywa DNSH – udało nam się wynegocjować, że co najmniej 30% całkowitego budżetu UE i Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy będzie wspierać cele klimatyczne, w porównaniu z 20% celem w WRF na lata 2014-2020. Po raz pierwszy udało nam się również wynegocjować konkretne cele w zakresie wydatków z budżetu UE na zapobieganie zmniejszaniu się różnorodności biologicznej z celem 7,5% rocznych wydatków w 2024 r. i celem 10% na lata 2026 i 2027. Ponadto zasada „nie czyń poważnych szkód” jest zakotwiczona w budżecie UE

Polityka spójności – bardziej ekologiczna i sprzyjająca włączeniu społecznemu niż kiedykolwiek. Zgodnie z naszą inicjatywą Zieloni/EFA, nowa polityka spójności na lata 21-27 obejmuje nadrzędne zasady, których należy przestrzegać, aby otrzymać finansowanie: zgodność z Kartą praw podstawowych, w tym równość płci i włączanie problematyki płci do głównego nurtu polityki, niedyskryminacja i zrównoważony rozwój, w tym ochrona klimatu. Kolejnym zwycięstwem jest wykluczenie szkodliwych wydatków z funduszy spójności, takich jak składowiska odpadów, energia jądrowa, spalarnie odpadów lub stopniowe wycofywanie takich szkodliwych wydatków

Silne przepisy środowiskowe i dotyczące praworządności w odniesieniu do Instrumentu na rzecz Odporności i Odbudowy (RFF) – udało nam się włączyć silny przepis dotyczący wyrządzania znacznych szkód w ramach wdrażania RFF, aby zapobiec negatywnemu wpływowi na środowisko i klimat.) Podobnie, naciskaliśmy na warunek przestrzeganie praworządności i walczyliśmy o niewypłacanie pieniędzy UE krajom naruszającym swoje zobowiązania w zakresie praworządności

Ustawa o usługach cyfrowych (DSA): Tekst ten, przyjęty w styczniu 2022 r., zawiera środki mające na celu ochronę cyfrowo wzmocnionych praw podstawowych, takich jak wolność słowa oraz wolność zgromadzeń i zrzeszania się, w świetle modeli biznesowych platform internetowych, które opierają się na ukierunkowanej manipulacji osobami poprzez wzmacnianie treści. DSA to przełomowy krok w europejskiej polityce cyfrowej. Przyciągnęła ona wiele naszej uwagi, ponieważ jej celem jest ustanowienie zasad odpowiedzialności za legalne i nielegalne treści. W wyniku głosowania bardzo duże platformy internetowe muszą przejść ocenę ryzyka, obowiązkowe audyty i umożliwić badaczom naukowym i organizacjom pozarządowym dostęp do danych ich platform. Co więcej, platformom internetowym zabrania się stosowania ciemnych wzorców

Dyrektywa w sprawie pracowników platform: Naszej grupie udało się wprowadzić kluczowe poprawki do tekstu pomimo intensywnego lobbingu ze strony branży, który w ostatniej chwili miał zagrozić porozumieniu. Takie ulepszenia obejmują nie tylko to, że platformy nie mogą uchylać się od odpowiedzialności poprzez zlecanie podwykonawstwa pracownikom, ale także wymagają przejrzystości w zakresie monitorowania i zautomatyzowanych systemów decyzyjnych algorytmów. W rezultacie decyzja o zwolnieniu kogoś musi być zawsze podejmowana przez człowieka, a pracownicy będą mieli coś do powiedzenia na temat systemów decyzyjnych poprzez konsultacje i negocjacje zbiorowe

Ustawa o sztucznej inteligencji: Stanowisko PE, przyjęte w czerwcu 2023 r., obejmuje zakazy zdalnej identyfikacji biometrycznej w przestrzeni publicznej, zarówno w czasie rzeczywistym, jak i po, a także zakaz rozpoznawania emocji, predykcyjnego nadzoru policyjnego, kategoryzacji biometrycznej oraz tworzenia baz danych rozpoznawania twarzy poprzez skrobanie Internetu. Były to kluczowe postulaty polityczne z naszej strony. Podobnie udało nam się uzyskać zasady ad-hoc dla podstawowych modeli (takich jak ChatGPT) i sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia, w tym raportowania środowiskowego. Wreszcie, kolejnym kluczowym zwycięstwem było włączenie obowiązkowej oceny wpływu na prawa podstawowe przez wszystkich dostawców systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka przed ich użyciem.

Data Act: Zapewniliśmy, że ludzie mają znacznie lepszą kontrolę nad danymi, które generują za pomocą podłączonych urządzeń – od monitorów fitness przez inteligentne odkurzacze po podłączone samochody. Producenci będą potrzebować ich zgody, zanim będą mogli otrzymać jakiekolwiek z tych danych, co zapewnia, że dane osobowe są nadal chronione. Użytkownicy mogą łatwo udostępniać dane innym dostawcom usług, jeśli sobie tego życzą. Wprowadza to rozdział między zakupem produktu a ewentualnym późniejszym wejściem w usługi w kontekście jego użytkowania, a tym samym tworzy równe szanse dla MŚP i start-upów na przyszłych rynkach danych

Prezydencja Komisji postawiła swój sukces na uruchomienie i wdrożenie „Europejskiego Zielonego Ładu”, co jest naszym sukcesem

Fundusz odbudowy po pandemii COVID-19 o wartości 750 mld euro: jak od dawna argumentowaliśmy, po raz pierwszy w historii UE wspólnie pożyczyła znaczną kwotę na pobudzenie inwestycji publicznych. Zapewniliśmy również, że co najmniej 37% zostanie wydane na zielone priorytety i że żadne z funduszy nie spowoduje znaczących szkód dla środowiskat.

Wspólna ładowarka: w październiku 2022 r. przyjęto przepisy dotyczące ustanowienia wspólnej ładowarki do smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych i innych podobnych urządzeń. Wraz z unbundlingiem, tj. oddzielną sprzedażą urządzenia i ładowarki, doprowadzi to do zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych

Kompleksowe ramy regulacyjne dla kryptoaktywów w celu ochrony środków konsumentów przed oszustwami, z silnymi zasadami identyfikowalności, aby zapobiec praniu pieniędzy lub unikaniu sankcji

Unijny podatek od nadzwyczajnych zysków dla przedsiębiorstw paliw kopalnych w czasie kryzysu energetycznego

Minimalny podatek UE od międzynarodowych korporacji: co najmniej 15% podatku od osób prawnych, już nie zero!

Utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Prania Pieniędzy i zaostrzenie przepisów, tak aby rosyjscy oligarchowie i przestępczość zorganizowana nie mogli już ukrywać swoich jachtów i rezydencji

WCIĄŻ WALCZYMY O

Minimalne standardy ochrony organizacji społeczeństwa obywatelskiego we wszystkich państwach członkowskich UE

Ogólnounijny dochód minimalny wystarczający do utrzymania ludzi z dala od ubóstwa, niezależnie od tego, czy pracują, czy nie

Stałe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w celu ochrony pracowników w czasach kryzysu gospodarczego

Położenie kresu eksplozji czynszów, inwestowanie w przystępne cenowo i publiczne budownictwo mieszkaniowe oraz wspieranie kontroli czynszów tam, gdzie jest to konieczne w celu ochrony najemców

Umożliwienie młodym ludziom samodzielnego startu w życie dzięki przystępnym cenowo domom i wszystkim warunkom niezbędnym do samodzielnego życia

Prawa związków zawodowych i ich zasadnicza demokratyczna rola

Poprawa warunków pracy i upewnienie się, że zielona transformacja nie pozostawi żadnego pracownika w tyle

Uznanie pracowników platformowych za pracowników i zakaz bezpłatnych staży

Minimalny podatek od zysków kapitałowych i ogólnounijny podatek od majątku

Położenie kresu unikaniu opodatkowania przez międzynarodowe korporacje

Osiągnięcia

Zobowiązania

CO OSIĄGNĘLIŚMY DLA CIEBIE

Konsekwentnie wspieraliśmy Ukrainę w jej walce z rosyjską wojną agresji. Walczyliśmy o sankcje wobec Rosji i wspieraliśmy Ukrainę, aby stała się krajem kandydującym

Uzyskaliśmy większość w Parlamencie Europejskim, który wezwał do zawieszenia broni w Strefie Gazy

Walczyliśmy przeciwko niezrównoważonym i nieuczciwym umowom handlowym i inwestycyjnym

Ograniczyliśmy handel oprogramowaniem szpiegującym z reżimami autorytarnymi

Przewodziliśmy wysiłkom na rzecz ujawnienia i powstrzymania nadmiernego wpływu zagranicznego na instytucje UE

Byliśmy głównymi orędownikami feministycznego i inkluzywnego podejścia do polityki zagranicznej UE

Przekonaliśmy Parlament Europejski do przyjęcia postępowego raportu wzywającego do monitorowania i kontroli eksportu broni na całym świecie na poziomie UE

Stoimy na czele priorytetowego traktowania biznesu i praw człowieka, mając na celu wspieranie zrównoważonego i odpowiedzialnego działania przedsiębiorstw w globalnych łańcuchach wartości oraz zapewnienie, że produkty powodujące wylesianie lub wytwarzane przy użyciu pracy przymusowej nie będą sprzedawane w UE

W kilku raportach krajowych i rezolucjach udało nam się zwrócić uwagę na autokratyczne tendencje niektórych reżimów i ich konsekwencje dla UE

Jako pierwsi podnieśliśmy i nadal jesteśmy najbardziej szczerzy w kwestii ekobójstwa i jego konsekwencji na Ukrainie w wyniku wojny

Jako pierwsi wezwaliśmy do wprowadzenia pełnego embarga na import rosyjskich paliw kopalnych i jądrowych

Przewodziliśmy wezwaniom do wprowadzenia na szczeblu UE systemu sankcji wymierzonych w osoby odpowiedzialne za wielką korupcję poza UE

Po wielu latach sprzeciwu udało nam się doprowadzić do wyjścia UE z Traktatu Karty Energetycznej, które jest zabójczym porozumieniem dla klimatu

WCIĄŻ WALCZYMY O

Zapewnienie, że Unia Europejska pozostanie projektem na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, budując Europejską Unię Bezpieczeństwa

Zapewnienie, że UE przeciwstawi się autorytaryzmowi i stanie w obronie praw człowieka

Zachęcanie UE do wzięcia odpowiedzialności za budowanie pokoju, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie

Dalsze wspieranie Ukrainy, przyjmowanie nowych członków do UE i pomaganie krajom kandydującym w przygotowaniu się do akcesji

Naleganie na zrównoważoną politykę handlową i inwestycyjną UE, która „nie szkodzi” i nie odbywa się kosztem praw człowieka

Uniezależnienie się energetyczne i uzyskanie większej kontroli nad kluczowymi technologiami i łańcuchami dostaw, dzięki czemu UE będzie bezpieczniejsza i niezależna od autokratów

Zniesienie weta krajowego, aby UE mogła skutecznie pracować i mówić jednym głosem w polityce zagranicznej i innych kluczowych obszarach

Uniezależnienie się energetyczne i uzyskanie większej kontroli nad kluczowymi technologiami i łańcuchami dostaw, dzięki czemu UE będzie bezpieczniejsza i niezależna od autokratów

Promowanie działań zewnętrznych UE uwzględniających aspekt płci

Przeciwstawianie się nadmiernemu priorytetowemu traktowaniu migracji w polityce zagranicznej i rozwojowej

Osiągnięcia

Zobowiązania

CO OSIĄGNĘLIŚMY DLA CIEBIE

Ratyfikacja konwencji stambulskiej przez UE

Przyjęcie dyrektywy w sprawie kobiet w zarządach, która jest pierwszym krokiem w kierunku osiągnięcia większej równowagi płci w zarządach spółek i dążenia do większej równości płci w podejmowaniu decyzji korporacyjnych

Przedstawienie przez Komisję dyrektywy w sprawie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej; przyjęcie stanowiska Parlamentu, które wzmocniło wniosek Komisji poprzez uwzględnienie dodatkowych przestępstw, a także wzmocnienie środków ochrony, wsparcia i zapobiegania, w tym naszej propozycji ustanowienia krajowych planów działania i specjalistycznego wsparcia dla ofiar cyberprzemocy. Tekst został znacznie złagodzony podczas negocjacji z Radą i będziemy nadal walczyć o najwyższe standardy przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć w UE w nadchodzącej kadencji

Kontynuowaliśmy ten nacisk w niedawnej dyrektywie w sprawie przemocy wobec kobiet i dziewcząt (VAWG), zapewniając kobietom i dziewczętom bezpieczeństwo przed nadużyciami i nękaniem w Internecie

Zbudowaliśmy silne wsparcie w Parlamencie i przyjęliśmy sprawozdanie na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym zakresie, przewodziliśmy rezolucjom PE potępiającym reakcję na SRHR: takie jak rezolucje USA w sprawie Teksasu i Roe vs Wade, zakaz rezolucji w sprawie edukacji seksualnej w Polsce i stref wolnych od LGTBIQ+

Zwalczanie molestowania seksualnego poprzez konsekwentne wspieranie sieci #MeTooEP, posłowie do PE będą zobowiązani do odbycia obowiązkowego szkolenia w zakresie przeciwdziałania molestowaniu, w celu zwalczania molestowania seksualnego i wspierania ofiar w PE

Sprawozdawczość w sprawie raportu na temat dyskryminacji intersekcjonalnej w UE

Rezolucja w sprawie powszechnej dekryminalizacji homoseksualności

Prawa osób LGBTIQ+: PE ogłasza UE „strefą wolności LGBTIQ” i proponuje ochronę praw dzieci w tęczowych rodzinach w sytuacjach transgranicznych

Niepełnosprawne kobiety i dziewczęta: Zieloni/EFA naciskają na zakaz przymusowej sterylizacji w ramach przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Dyrektywa antydyskryminacyjna (w toku)

Wzmocnienie działań inkluzywnych w programie Erasmus+

Promowanie języków mniejszości

Budżetowanie pod kątem płci: dzięki naszej inicjatywie grupowej możliwe będzie tworzenie przyszłych budżetów UE bardziej sprawiedliwymi dla wszystkich płci. Po naszych naciskach na KE, aby stworzyła metodologię wdrażania budżetowania pod kątem płci dla funduszy UE, również PE zamierza przyjąć ją do swojego budżetu wewnętrznego

Gender mainstreaming: Zieloni/EFA byli sprawozdawcami PE ds. równouprawnienia płci i naciskali na opracowanie i przyjęcie planu działania PE w zakresie równouprawnienia płci

Kluczowe znaczenie w promowaniu równouprawnienia płci w agendzie klimatycznej w FEMM kluczowych dokumentów, takich jak dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej, strategia UE na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, raport na temat aspektów płci w kryzysie kosztów utrzymania i ubóstwa energetycznego, a także podkreśliły trudną sytuację kobiet i środowiska w ostatnich pracach nad strategią tekstylną UE oraz rezolucją w sprawie walki ze zmianami klimatu w Komisji ONZ ds

Feministyczna polityka zagraniczna: Pierwszy raport wzywający UE i państwa członkowskie do opracowania feministycznej polityki zagranicznej określającej kluczowe środki (kobiety, pokój, bezpieczeństwo)

WCIĄŻ WALCZYMY O

Kontynuowanie niestrudzonej walki z wszelkimi formami dyskryminacji i nienawiści

Obronę prawa do protestu i walkę z kryminalizacją aktywistów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Wspieranie samostanowienia i autonomii cielesnej poprzez zagwarantowanie dostępu do prawnego uznania płci, opieki zdrowotnej dla osób transpłciowych i antykoncepcji

Zagwarantowanie dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji oraz uznanie praw seksualnych i reprodukcyjnych za prawa podstawowe

Położenie kresu przemocy wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie oraz zwiększenie wsparcia dla ofiar

Upewnienie się, że kobiety i mężczyźni otrzymują takie samo wynagrodzenie za taką samą pracę

Osiągnięcia

Zobowiązania

CO OSIĄGNĘLIŚMY DLA CIEBIE

Wprowadzenie przez Komisję corocznego sprawozdania na temat praworządności, które zawiera zalecenia skierowane do wszystkich państw członkowskich dotyczące poszanowania podstawowych wartości UE

Przyjęcie rozporządzenia w sprawie warunkowości w zakresie praworządności i uruchomienie go w przypadku Węgier

Przyjęcie warunku dotyczącego praw podstawowych w odniesieniu do niektórych funduszy w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów i jego zastosowanie w przypadku Węgier i Polski

Włączenie szerokiego zakresu podmiotowego i definicji udziału społeczeństwa jako części dyrektywy anty-SLAPPs: ochrona nie tylko dziennikarzy, ale wszystkich ofiar SLAPPs, w tym obrońców praw człowieka i obrońców środowiska

Uwzględnienie ochrony dziennikarzy i niezależności mediów, w szczególności przejrzystości własności mediów i zasad koncentracji rynku medialnego w ramach ustawy o wolności mediów

Wezwanie w raporcie Pegasus do zaprzestania nadużyć związanych z oprogramowaniem szpiegującym, do wprowadzenia jasnych zasad i opartych na praworządności zabezpieczeń dla wszelkich przyszłych zastosowań takich systemów

Zapewnienie, że ustawa o zarządzaniu danymi i ustawa o danych nie podważy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i nie stworzy możliwości gromadzenia danych tylnymi drzwiami

Wprowadzenie zakazu zdalnej identyfikacji biometrycznej i policji predykcyjnej w ramach stanowiska PE w sprawie ustawy o sztucznej inteligencji

Przyjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie statusu artysty

PE przyjął INL w sprawie statutu stowarzyszeń europejskich z ponadpartyjną większością, dla której nasza grupa była sprawozdawcą. W następstwie tego Komisja opublikowała wniosek legislacyjny wprowadzający statut, nad którym obecnie trwają negocjacje

We współpracy ze społeczeństwem obywatelskim Zieloni/EFA zdołali nakłonić Komisję do przeprowadzenia oceny wpływu na prawa podstawowe dyrektywy w sprawie przejrzystości reprezentacji interesów w imieniu państw trzecich, poruszającej kwestię ingerencji zagranicznej i potencjalnie mającej duży wpływ na organizacje społeczeństwa obywatelskiego

Pociągnięcie Rady i Komisji do odpowiedzialności poprzez (bardzo liczne) powiązane pytania, udane propozycje przesłuchań, wymianę poglądów, misje, np. w sprawie finansowania migracji, nadzoru granic

Udało nam się nalegać na pełną zastępczą ocenę skutków rozporządzenia w sprawie instrumentalizacji – zapewniając, że tworzenie prawa UE, które ma wpływ na kluczowe prawa podstawowe, jest oparte na dowodach i chroni osoby najbardziej narażone

Udało nam się przeforsować utworzenie grupy roboczej ds. kontroli Frontexu i prowadziliśmy procesowi opracowywania raportu przedstawiającego naruszenia praw podstawowych

Jako sprawozdawcy uzyskali mandat ambitnego Parlamentu do przeglądu przepisów dotyczących migrantów będących rezydentami długoterminowymi, aby zapewnić możliwość przemieszczania się w celach zawodowych i innych w całej UE

Przyjęcie i prowadzenie prac nad dyrektywą w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, która zmusi pracodawców do podawania do wiadomości publicznej informacji o wynagrodzeniach i ustanowi środki mające na celu wyeliminowanie różnic w wynagrodzeniach pomiędzy mężczyznami i kobietami w przedsiębiorstwach

Przyjęcie dyrektywy w sprawie kobiet w zarządach, która jest pierwszym krokiem w kierunku osiągnięcia większej równowagi płci w zarządach spółek i dążenia do większej równości płci w podejmowaniu decyzji korporacyjnych

Przedstawienie przez Komisję dyrektywy w sprawie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej; przyjęcie stanowiska Parlamentu, które wzmocniło wniosek Komisji poprzez uwzględnienie dodatkowych przestępstw, a także wzmocnienie środków ochrony, wsparcia i zapobiegania, w tym naszej propozycji ustanowienia krajowych planów działania i specjalistycznego wsparcia dla ofiar cyberprzemocy. Tekst został znacznie złagodzony podczas negocjacji z Radą i będziemy nadal walczyć o najwyższe standardy przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć w UE w nadchodzącej kadencji

Ratyfikacja konwencji stambulskiej przez UE

Kontynuowaliśmy ten nacisk w sprawie niedawnej dyrektywy w sprawie przemocy wobec kobiet i dziewcząt (VAWG), zapewniając kobietom i dziewczętom bezpieczeństwo przed nadużyciami i nękaniem w Internecie

Zwalczanie molestowania seksualnego poprzez konsekwentne wspieranie sieci #MeTooEP, posłowie do PE będą zobowiązani do odbycia obowiązkowego szkolenia w zakresie przeciwdziałania molestowaniu, w celu zwalczania molestowania seksualnego i wspierania ofiar w PE

Zbudowaliśmy silne wsparcie w Parlamencie i przyjęliśmy raport na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym zakresie, inicjowaliśmy rezolucje PE potępiające reakcję na SRHR: takie jak rezolucje USA w sprawie Teksasu i Roe vs Wade, zakaz rezolucji w sprawie edukacji seksualnej w Polsce i LGTBIQ+

Sprawozdawczość w sprawie raportu na temat dyskryminacji intersekcjonalnej w UE

Niepełnosprawne kobiety i dziewczęta: Zieloni/EFA naciskają na zakaz przymusowej sterylizacji w ramach przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Prawa osób LGBTIQ+: PE ogłasza UE „strefą wolności LGBTIQ” i proponuje ochronę praw dzieci w tęczowych rodzinach w sytuacjach transgranicznych

Rezolucja w sprawie powszechnej dekryminalizacji homoseksualności

Dyrektywa antydyskryminacyjna (w toku)

Wzmocnienie działań inkluzywnych w programie Erasmus+

Promowanie języków mniejszości

Budżetowanie pod kątem płci: dzięki naszej inicjatywie grupowej możliwe będzie tworzenie przyszłych budżetów UE bardziej sprawiedliwymi dla wszystkich płci. Po naszych naciskach na KE, aby stworzyła metodologię wdrażania budżetowania pod kątem płci dla funduszy UE, również PE zamierza przyjąć ją do swojego budżetu wewnętrznego

Gender mainstreaming: Zieloni/EFA byli sprawozdawcami PE ds. równouprawnienia płci i naciskali na opracowanie i przyjęcie planu działania PE w zakresie równouprawnienia płci

Kluczowe znaczenie w promowaniu równouprawnienia płci w agendzie klimatycznej w Komisji Praw Kobiet w odniesieniu do kluczowych dokumentów, takich jak dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej, strategia UE na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, raport na temat aspektów płci w kryzysie kosztów utrzymania i ubóstwa energetycznego, a także podkreśliły trudną sytuację kobiet i środowiska w ostatnich pracach nad strategią UE w zakresie tekstyliów i rezolucją w sprawie walki ze zmianami klimatu w Komisji ONZ ds

Feministyczna polityka zagraniczna: Pierwszy raport wzywający UE i państwa członkowskie do opracowania feministycznej polityki zagranicznej określającej kluczowe środki (kobiety, pokój, bezpieczeństwo)

CSRD: Przyjęta dyrektywa zawiera bardziej szczegółowe zasady dla dużych przedsiębiorstw i MŚP notowanych na giełdzie dotyczące raportowania i publikowania informacji na temat ich wpływu na środowisko i klimat, praw społecznych i pracowniczych oraz równości płci, poszanowania praw człowieka i wewnętrznego ładu korporacyjnego. Ma temu towarzyszyć większe zaangażowanie zainteresowanych stron społeczeństwa obywatelskiego i bardziej demokratyczna kontrola nad dalszymi działaniami na szczeblu UE

CSDD: Stanowisko PE potwierdza wprowadzenie obowiązkowych standardów zrównoważonego rozwoju i należytej staranności dla dużych przedsiębiorstw. Kluczowe zielone zwycięstwa obejmują podejście oparte na pełnym łańcuchu wartości (a więc nie tylko łańcuchu dostaw), wyraźną listę negatywnych skutków dla środowiska, która powinna również obejmować różnorodność biologiczną i dobrostan zwierząt, odpowiedzialność cywilną i dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla ofiar oraz znaczące zaangażowanie zainteresowanych stron

ECD: Państwa członkowskie będą musiały dostosować swoje prawo krajowe, aby zapewnić wyższe sankcje karne wobec przedsiębiorstw, w przypadku gdy zostaną uznane za winne najgorszego rodzaju przestępstw, porównywalnych do ekobójstwa

Reforma europejskiego prawa wyborczego – PE proponuje ponadnarodowe listy, głosowanie z 16 osobami i wymogi dotyczące równości płci: W maju 2022 r. Parlament przyjął wniosek dotyczący reformy europejskiego prawa wyborczego. Zieloni/EFA zdołali uwzględnić w nim wieloletnie priorytety naszej Grupy. Chodzi przede wszystkim o ustanowienie ogólnounijnego okręgu wyborczego z 28 mandatami oprócz krajowych/regionalnych okręgów wyborczych, obniżenie wieku wyborczego do 16 lat i wieku kandydatów do 18 lat w całej Europie. Ponadto nalegaliśmy na ustanowienie list suwakowych lub parytetów w celu zapewnienia równości płci, a także przepisów dotyczących wewnętrznej demokracji partyjnej. Zapewniliśmy również, że europejska demokracja stanie się bardziej dostępna i konkurencyjna. Ponadto wniosek Parlamentu zawiera również przepisy mające na celu egzekwowanie orzeczenia ETS w sprawie Junqueras, wyjaśniając dodatkowo, że immunitet jest nabywany od momentu oficjalnego ogłoszenia wyników, bez żadnych dalszych wymogów ustanowionych przez państwa członkowskie

Reforma traktatów UE – PE zaproponował reformę traktatów i uczynienie ich bardziej demokratycznymi, ekologicznymi i społecznymi w czerwcu 2022 r., w następstwie wniosków z konferencji w sprawie przyszłości Europy, Parlament uruchomił art. 48 TUE, wszczynając procedurę zmiany traktatów UE. Opracowaliśmy konkretne poprawki do traktatów w oparciu o wyniki COFE, a ostatecznie to Rada Europejska zatwierdzi zwołanie Konwentu zwykłą większością głosów. Grupa Zieloni/WSE od dłuższego czasu opowiada się za istotnymi reformami UE, które wymagają zmiany traktatu: koniec jednomyślności w Radzie w zakresie polityki podatkowej, polityki społecznej oraz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, prawo Parlamentu do inicjatywy ustawodawczej, powszechne stosowanie i egzekwowalność Karty Praw Podstawowych UE, cele klimatyczne zapisane w traktatach, ochrona mniejszości narodowych i wzmocnienie roli regionów, a także inne reformy

Organ ds. etyki UE: Zielony sprawozdawca doprowadził do pierwszego w historii ustanowienia unijnego organu ds. etyki dla instytucji UE, ustanawiając wspólne standardy i zapewniając badanie poszczególnych przypadków przez niezależnych ekspertów.

Udział obywateli: Konferencja w sprawie przyszłości Europy – Aby poprawić naszą europejską demokrację, potrzebujemy większego udziału obywateli. Ciężko walczyliśmy o zorganizowanie Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Jej proces i progresywnezalecenia są sukcesem naszej grupy. Kluczowe jest teraz ich wdrożenie. W nowym raporcie walczymy również o wzmocnienie uczestnictwa obywateli w Europie dzięki stałej agorze obywatelskiej pracującej nad konkretnymi kwestiami

Mobilni obywatele UE: zwiększenie frekwencji mobilnych obywateli Unii – Nasze sprawozdanie dla Rady jest jak dotąd najbardziej ambitną próbą włączenia jak największej liczby Europejczyków w wybory do UE. Upewniliśmy się, że informacje są dostępne we wszystkich językach UE, a lokale wyborcze i kabiny do głosowania są dostępne dla wszystkich. Ponadto uwzględniliśmy instrumentalną rolę społeczeństwa obywatelskiego w promowaniu wyborów lokalnych i unijnych

Zapewnienie uwagi i działań następczych w związku z petycjami obywatelskimi – w ramach prac w Komisji Petycji nasi posłowie do PE byli kluczowymi filarami, dając głos tysiącom obywateli, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych potępiających za pośrednictwem petycji naruszenia praw UE. Umożliwiliśmy wszystkim tym obywatelom publiczne przedstawienie ich petycji we właściwej stałej komisji Parlamentu Europejskiego, w następstwie szeregu rezolucji (np. w sprawie ochrony praw pracowniczych, środowiska i zdrowia, osób LGBTIQ+) oraz misji informacyjnych w różnych państwach członkowskich

WCIĄŻ WALCZYMY O

Zapewnienie, że fundusze publiczne przynoszą korzyści wszystkim obywatelom, a nie autokratom i ich skorumpowanym współpracownikom

Kontynuowanie walki o przejrzystość i uczciwość oraz przeciwko korupcji

Misja poszukiwawczo-ratownicza na Morzu Śródziemnym finansowana i prowadzona przez UE

Przyjmowanie ludzi szukających pomocy z humanitaryzmem i solidarnością, a nie ze strachem

Pełna równość kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach zatrudnienia i życia publicznego

Wyślij sobie przypomnienie!